top of page

SEWOL ULYKKEN OG CANDLELIGHT BEVÆGELSEN 촛불항쟁

FORMÅL:
Dette forløb har til formål at introducere eleverne til Candlelight bevægelsen i Sydkorea (2016-2017) som en nutidig begivenhed, hvor eleverne konkret kommer til at arbejde med revolutionsbegrebet, årsager og konse-kvenser samt brud og kontinuitet. Herudover vil eleverne også i dette forløb reflektere over, hvordan de som borgere i et samfund bidrager til historien gennem deres handlinger.
Dette undervisningsmateriale kan betragtes som en overbygning på et bredt forløb om revolutioner, hvor eleverne er blevet introduceret til begrebet ’revolution’ samt arbejdet med andre revolutioner forinden (f.eks. den franske eller russiske revolution). Med udgangspunkt i læreplaner for gymnasieniveau er materialet udviklet til at kunne anvendes i undervis-ning i historie B på hf og historie A på stx. Modul 0 kan ses som inspiration til at introducere revolutionsbegrebet. Modul 1 og 2 arbejder eleverne kon-kret med Candlelight bevægelsen før, under og efter. De to moduler er hver estimeret til 100 minutters un-dervisning. Historie kernestof:
- Politiske og sociale revolutioner (A-niveau)
- Styreformer (B-niveau)
- Demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv (A-niveau)
(Historiefaget kan bidrage hertil bl.a. ved at beskæftige sig med forskellige typer af demokrati og de-mokratiseringsprocesser.)
Faglige mål:
- Skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer
- Reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende
- Diskutere periodiseringsprincipper (kun A-niveau)
- Anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, herunder ek-sempler på brug af historie
Kort introduktion til Candlelight bevægelsen: Candlelight bevægelsen bestod af en række fredelige de-monstrationer med op til 2 millioner deltagere, hvor et bredt udsnit af befolkningen kritiserede den siddende præsident Park Geun Hye. Demonstranterne krævede Park Geun-Hye sat for en rigsret, efter det kom frem, at hun var involveret i en korruptionsskandale. Vreden hos befolkningen blev forstærket af regeringens mang-lende håndtering af Sewol færgeulykken i 2014, som menes delvist at være forårsaget af manglende politiske reguleringer i skibsindustrien. Efter 2 måneders demonstrationer, som fandt sted hver lørdag aften, stemte parlamentet for en rigsret og Park blev 3 måneder senere dømt for korruption. Demonstrationerne medførte en hurtig og radikal politisk forandring, da det var første gang i Sydkoreas historie, at en siddende præsident
var kommet for en rigsret og dømt i løbet af sin præsidentperiode. Candlelight bevægelsen blev anset som værende revolutionerende i den måde folket tog magten og gennem fredelige demonstrationer lykkedes at få præsidenten afsat.

Forløb til Historie: Sewolulykken og Candlelight bevægelse: Services

MODUL 0: INTRODUKTION TIL REVOLUTIONER OG SOCIAL BEVÆGELSE

MODUL 1: HVAD GIK CANDLELIGHT BEVÆGELSEN UD PÅ I SYDKOREA, HVAD LEDTE OP TIL DE-MONSTRATIONERNE, OG HVORDAN KAN DEN FORKLARES? (100 MIN)

MODUL 2: HVAD VAR KONSEKVENSERNE AF CANDLELIGHT BEVÆGELSEN, OG FOR HVEM? (100 MIN)

Forløb til Historie: Sewolulykken og Candlelight bevægelse: Admissions
bottom of page